Wijziging Besluit Burgerluchthavens eindelijk van kracht

De in het Besluit Burgerluchthavens opgenomen ruimtelijke
beperkingen leveren over het algemeen geen problemen op, maar dat is
wel het geval bij een helihaven op of nabij een ziekenhuis. Vanwege de
gezondheidszorgfunctie als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit
2012 valt een ziekenhuis inclusief de op het terrein van het ziekenhuis
gelegen bijgebouwen die ten dienste staan van het ziekenhuis, onder de
in artikel 1 van het BBL opgenomen definitie van geluidsgevoelig en
kwetsbaar gebouw. Op grond van artikel 10 van het BBL worden
kwetsbare gebouwen aan hun bestemming onttrokken binnen een 10-5
plaatsgebonden risicocontour en op grond van artikel 12 van het BBL
worden binnen een contour van 70 dB(A) Lden geluidsgevoelige
gebouwen aan hun bestemming onttrokken. Daarmee komt het ziekenhuis
zelf onder deze ruimtelijke beperkingen te vallen als de helihaven is
gesitueerd op het dak van het ziekenhuis of naast het ziekenhuis. Het
ziekenhuis zou dan (op termijn) niet langer op die plek kunnen blijven. Dat
is uiteraard niet de bedoeling. Het hiervoor geschetste probleem doet zich
op dit moment voor bij verschillende helihavens van ziekenhuizen, onder
meer het VUmc in Amsterdam, het UMCG in Groningen, het Erasmus MC
in Rotterdam, het ETZ in Tilburg en het MC Leeuwarden en het St Radboud te Nijmegen.

Voor deze helihavens geldt nu nog steeds het destijds door mij voorbereide besluit, op basis van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (BIGNAL-besluit) onder de Luchtvaarwet, op grond van overgangsrecht uit RBML. In plaats daarvan dient een luchthavenbesluit te
worden voorbereid, maar om de hiervoor aangegeven reden (d.w.z. dat
deze ziekenhuizen dan aan hun bestemming zouden moeten worden
onttrokken o.g.v. de huidige regelgeving) kan dat niet voordat deze
ruimtelijke beperking is aangepast.
Door de wijziging van het BBL kan voor de betreffende helihavens van
de ziekenhuizen een luchthavenbesluit worden vastgesteld.

Comments are closed.

Spring naar toolbar