Search

Over Ons

History

 

English version at the bottom of the page

Wim Dijksterhuis besloot na zijn pre -pensionering in 2004 zijn kennis beschikbaar te stellen voor de luchtvaartsector en richtte in 2004 zijn bedrijf Aviation Support op.
Hij heeft nu meer dan 40 jaar werkervaring in de burgerluchtvaart, waarvan 22 jaar als inspecteur bij de Rijksluchtvaartdienst (Luchtvaartinspectie), waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van luchthavens / vliegvelden , helihavens en  helikopterdekken on – en offshore en aan boord van schepen en met de afgifte van vergunningen voor incidentele helikopterlandingen. Van 1982 tot 2004 is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling en totstandkoming van ongeveer 45 zakelijke of bedrijfsgebonden helihavens en 36 helihavens bij ziekenhuizen. Ook was hij namens de luchtvaartinspectie samen met de ANWB Medical Air Assistance betrokken bij alle voorbereidingen voor de eerste opzet van de traumahelikopterdienst die destijds is gestart vanaf het VU ziekenhuis Amsterdam. Nadat in 2009 de vergunningverlening voor de luchtvaartinfrastructuur, waaronder alle bestaande en nieuw te ontwikkelen helihavens, van het Rijk werden overgeheveld naar de Provincies,  houdt hij zich actief bezig met het adviseren en begeleiden van het omzetten van de “oude”vergunningen naar een luchthavenregeling of luchthavenbesluit van de provincie.

Hij was houder van een commercieel vliegbrevet helikopters ( CPL / H) en was ook in het bezit van een privé- vliegbrevet  (PPL) voor vleugelvliegtuigen. In de periode dat hij voor de Rijksluchtvaartdienst werkzaam was heeft hij naast de regelgeving voor helihavens en vliegvelden, ook de wetgeving ontwikkeld op het gebied van veiligheidsmanagement systemen voor luchthavens en vliegvelden in Nederland. Deze wetgeving is intussen overgenomen door ICAO en opgenomen in Annex 14.

Bij de Rijksluchtvaartdienst en Luchtvaartinspectie heeft hij talrijke functies vervuld. In zijn functie als Hoofd van het Bureau Toezicht op luchthavens en helihavens en als lead auditor was hij verantwoordelijk voor de veiligheid inspecties en audits van luchthavens, helihavens en offshore helikopterdekken. In deze functie was hij ook verantwoordelijk voor het toezicht op de General Aviation. De laatste 4 jaar tot 2004 werkte hij als hoofd van de afdeling vliegveiligheid van de Handhavingsdienst Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de uitvoering van het SAFA programma. (Safety Assesment Foreign Aircraft of veiligheidsbeoordeling van vliegtuigen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen) en  in de Divisie Luchtvaart van de inspectie bekleedde hij ook de functie als Manager Crisisbeheersing.
In het jaar 2000 hield de Luchtvaartinspectie op te bestaan en werd het de Inspectie Verkeer en Waterstaat en sinds 2012 is de naam van de dienst weer veranderd in de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Met zijn bedrijf  Aviation Support stelt hij vanaf 2004 zijn kennis beschikbaar voor de luchtvaartindustrie, door het aanbieden van een breed scala van consultancydiensten binnen de luchtvaart tegen concurrerende tarieven.

Aviation Support biedt ondersteuning op basis van eigen specifieke luchtvaartkennis, maar ook die van andere specialisten op luchtvaartgebied in Aviation Consultancy, aangepast aan de specifieke behoeften van elke klant. Op deze manier kan het bedrijf luchtvaart ondersteuning bieden en veelzijdige en effectieve oplossingen aandragen voor een breed en divers aanbod van vragen en problemen. Aviation Support heeft intussen een brede ervaring met cliënten zoals luchthaven – en Heliport Operators, Helicopter Operators en in de kleine luchtvaart (General Aviation).


English version

After his pre-retirement in 2004, Wim Dijksterhuis decided to make his knowledge available for the aviation sector and founded his company Aviation Support.
He now has more than 45 years of experience in civil aviation, of which 22 years as inspector at the Civil Aviation Authority (Aviation Inspectorate), where he was responsible for the development and supervision of airports, heliports and helicopter operations on – and offshore and on board ships and with the issuing of permits for occasional helicopter landings. From 1982 to 2004 he was actively involved in the development of approximately 45 business or company-related heliports and 36 heliports at hospitals. On behalf of the aviation inspectorate, he was also involved, together with the ANWB Medical Air Assistance, in all preparations for the first set-up of the trauma helicopter service that was started at the VU hospital Amsterdam in 1994.

After the central government transferred the licensing for the aviation infrastructure, including all existing and newly to be developed heliports, from the national central government to the provinces in 2009, he was actively involved in advising and supervising the conversion of the “old” licenses, to an airport or heliport license issued by the province.

He held a commercial pilot license for helicopters (CPL / H) and was also in possession of a private pilot license (PPL) for airplanes. During the period that he was working for the Civil Aviation Authority, he also developed legislation in the field of safety management systems for heliports, airports and airfields in the Netherlands, in addition to the regulations for heliports and airports. This legislation has since been taken over by ICAO and included in Annex 14.

He has held numerous positions at the Civil Aviation Authority and Aviation Inspectorate. In his role as Head of the Supervision at airports and heliports and as lead auditor, he was responsible for safety inspections and audits of airports, heliports and offshore helicopter decks. In this position he was also responsible for overseeing the General Aviation. During the last 4 years until 2004 he worked as head of the flight safety enforcement division of the Civil Aviation Authority of the Ministry of Transport, Public Works and Water Management, where he was responsible for the implementation of the SAFA program. (Safety Assessment Foreign Aircraft) and in the inspectorate he also held the position as Manager Crisis Management.
In the year 2000 the Aviation Inspectorate ceased to exist and became the Transport and Water Management Inspectorate and since 2012 the name of the service has changed again in the Human Environment and Transport Inspectorate (IL & T).

From 2004 he makes his knowledge available to the aviation industry, by offering a wide range of consultancy services within aviation at competitive rates.

Aviation Support offers support based on its own specific aviation knowledge, but also that of other aviation specialists in Aviation Consultancy, adapted to the specific needs of each client. In this way, the company can offer aviation support and offer versatile and effective solutions for a broad and diverse range of questions and problems. Aviation Support now has a broad experience with clients such as airport and Heliport Operators, Helicopter Operators and in small aviation (General Aviation).