Search

Services

WAT KUNT U VAN AVIATION SUPPORT VERWACHTEN?

Aviation Support biedt een breed scala aan adviezen en diensten met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een helihaven en verzorgt ook alle andere aanvragen voor vergunningen zoals de vergunning voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG)  op basis van de huidige luchtvaartwetgeving en EU richtlijnen.

Aviation Support is gespecialiseerd op het gebied van helikopteroperaties en de luchtvaartinfrastructuur, zoals vliegvelden en helihavens.

Voor nieuwe helihavens verzorgt Aviation support:

 • de heliport planning;
 • bepaling van de locatie in relatie met de vliegveiligheid;
 • het doen berekenen van de 56 Lden geluidscontour op basis van het Besluit en de regeling burgerluchthavens;
 • het doen berekenen van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6, op basis van het Besluit en de regeling Burgerluchthavens;
 • het onderzoek naar de invloed van de Natuurbeschermingswet en Natura 2000 gebieden, inclusief het aanvragen van een eventuele ontheffing op basis van die wet;
 • de formele vergunning aanvraag bij de (Provinciale) autoriteiten, inclusief de project formulering en conceptontwikkeling;
 • en ten slotte de volledige inrichting, op basis van de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en de technische eisen die zijn opgenomen in bijlage 14 bij het verdrag van Chicago (ICAO Annex 14, volume ll Heliports);
 • Verder kunnen we zorgdragen voor de volledige inrichting zoals de bestrating/verharding,  indeling en drainage, verlichting en andere visuele hulpmiddelen, brandstof – en brandblusapparatuur enz.

voor bestaande luchthavens, vliegvelden, helihavens of offshore helidecks verzorgt Aviation Support

 • het uitvoeren van  inspecties, voorafgaande aan de officiële veiligheidsinspectie door de ILT
 • Voor zover gewenst, het opzetten van een veiligheidmanagement systeem, inclusief de nodige audit activiteiten – en schrijven van bedrijfshandboeken.
Voor de Algemene Voorwaarden van onze dienstverlening klikt u op algemene voorwaarden

WHAT CAN YOU EXPECT FROM AVIATION SUPPORT?
 

Aviation Support offers a wide range of advice and services with regard to obtaining a license to operate a heliport and also handles all other applications for permits such as the permit for temporary and exceptional use (TUG) on the basis of current aviation legislation and EU guidelines.
Aviation Support specializes in helicopter operations and the aviation infrastructure, such as airports and heliports.
 

For new heliports Aviation provides support:

 • heliport planning;
 • determination of location in relation to flight safety;
 • calculation of the 56 Lden noise contour;
 • calculation of the local risk contour of 10-6;
 • the formal license application to the (Provincial) authorities, including the project formulation and concept development;
 • the entire lay-out, based on Dutch regulation and the technical requirements included in Appendix 14 to the Chicago Convention (ICAO Annex 14, Volume II Heliports);
 • taking care of the complete design such as paving / hardening, layout and drainage, lighting and other visual aids, fuel and fire extinguishers, etc.

For existing airports, airfields, heliports or offshore helidecks, Aviation Support takes care of:

 • carrying out inspections prior to the official safety inspection by the ILT;
 • Where required, setting up a safety management system, including the necessary audit activities – and writing company manuals.


For the General Terms and Conditions of our services, click on terms and conditions