welkom op de website van Aviation Support

Aviation Support is al vele jaren een begrip op het gebied van luchtvaart advies.
Onder het kopje services vindt u  informatie over ons advies aanbod en werkzaamheden.
Aviation Support is gespecialiseerd in de advisering over het aanleggen en inrichten van helihavens en in relatie daarmee de interpretatie van de nieuwste  luchtvaartregelgeving en de internationale ICAO normen, vastgelegd in annex 14 deel 1 aerodromes en deel  2 heliports. Maar ook vragen op het gebied van de Europese regelgeving op luchtvaartgebied worden door ons in behandeling genomen.

OVERGANGSRECHT

Vanaf 1 november 2009 werd de afgifte van een vergunning door de CAA voor de exploitatie van een helihaven bij een ziekenhuis of bedrijf, overgeheveld naar de Provincies.

Bestaande vergunningen die op basis van het BIGNAL Besluit door de CAA waren verstrekt, moesten binnen 2 jaar (1-11-2011) door de betrokken provincie opnieuw worden afgegeven. Deze transitie is in sommige gevallen nog steeds niet afgerond.

Bijkomend probleem daarbij is dat Provinciale Staten de vergunning bij verordening moeten vaststellen en dat dit college in de meeste gevallen slechts één maal per twee maanden vergadert. Het is dus zaak om de overgang van een vergunning voor een bestaande helihaven naar een provinciale verordening, maar zeker ook ten aanzien van het verkrijgen van een vergunning voor een nieuwe bedrijfsgebonden helihaven, goed te zijn voorbereid. In beide gevallen kan Aviation Support u daarbij van dienst zijn

Nu elke provincie zijn eigen beleid gaat ontwikkelen, dreigt er voor de helikopterluchtvaart in Nederland een situatie van rechtsongelijkheid te ontstaan. Wat bij de ene provincie wel wordt toegestaan wordt in de andere provincie verboden of beperkt. Aviation Support houdt deze ongewenste situatie nauwgezet bij en zal daarover rapporteren bij de verantwoordelijke rijksoverheid.

U kunt ons bereiken via de contact pagina.

Medisch Spectrum Twente vraagt Luchthavenbesluit aan bij de provincie Overijssel

/

Het Medisch Spectrum Twente fungeert als traumacentrum voor de regio Twente, Overijssel en een gedeelte van Gelderland. Deze regio ligt tussen de inzetgebieden van de traumahelikoper Lifeliner 3 van de ANWB MAA, die vanuit het Radboudumc in Nijmegen (standplaats vliegveld Volkel) de regio Oost Brabant, Gelderland, Noord Limburg en Zuidoost Utrecht bedient en de traumahelikopter Lifeliner 4 van de ANWB MAA, die vanuit het UMCG Groningen (standplaats luchthaven Eelde) de regio Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en de Waddeneilanden, exclusief Texel, bedient.
Zowel Lifeliner 3 als Lifeliner 4 gebruiken de helihaven van het MST regelmatig bij inzetten aan de rand van hun regio. Van de helihaven van het MST wordt daarnaast gebruikt gemaakt door de traumahelikopter Christoph Europa 2 van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Rheine, die met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 70 km een groot deel van Twente, Overijssel en een gedeelte van Gelderland bestrijkt, of door de traumahelikopter van Christoph Westfalen van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Greven op de luchthaven Münster/Osnabrück met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 150 km, dat een groot deel van oost Nederland beslaat.
Het aantal starts en landingen vanaf en op het helikopterplatform wisselt van jaar tot jaar. Voor de toetsing of de berekende contouren van geluid en het plaatsgebonden risico binnen of buiten het door de provincie vastgestelde luchthavengebied bleven, is de provincie Overijssel destijds in 2011 uitgegaan van 140 traumavluchten per jaar (280 vliegbewegingen), plus 20 vliegbewegingen voor trainingsdoeleinden. Uitgaande van in totaal 300 vliegbewegingen per jaar, is met het rekenpakket Lden-tool het geluid berekend. Het Besluit burgerluchthavens stelt dat vaststelling van een luchthavenbesluit vereist is als de contour van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar of de geluidcontour van 56 dB(A) Lden buiten het luchthavengebied valt. Gebleken is dat de contouren binnen het vastgestelde luchthavengebied vielen en er daarom kon worden volstaan met het vaststellen van een luchthavenregeling.
Zoals hierboven al is aangegeven, fluctueert het aantal vliegbewegingen per jaar en zal naar verwachting de komende 5 jaar nog toenemen. Bovendien werd er in 2011 nog niet s- avonds na zonsondergang en s-nachts gevlogen. Nu is dat wel het geval. Voor de avond en nachtvluchten wordt gerekend met een straffactor in de berekeningen. Het was daarom gerechtvaardigd en met het oog op de toekomst aan te bevelen om een nieuwe berekening van het geluid en het plaatsgebonden risico te maken met ruimte voor 400 bewegingen of meer voor de eerstvolgende 5 jaar. De uitkomst van de door bureau Peutz uit Mook uitgevoerde berekeningen blijkt dat de contouren van geluid of van het plaatsgebonden risico buiten het luchthavengebied vallen. Aan de provincie Overijssel zal daarom worden verzocht om voor de helikopterluchthaven een luchthavenbesluit vast te stellen. Aviation Support zal daarvoor de aanvraag voorbereiden.
MST helihaven

Eindelijk kan voor de Ground level helihaven bij het ETZ Tilburg bij de provincie Noord Brabant een luchthavenbesluit worden aangevraagd

/Op 1 juli 2022 is eindelijk de wijziging van het Besluit Burgerluchthavens van kracht geworden, waardoor het mogelijk wordt om voor helihavens bij ziekenhuizen waar de contouren van geluid of externe veiligheid buiten het vastgestelde luchthavengebied komen te liggen, bij de provincie een luchthavenbesluit aan te vragen. Door Aviation Support is voor deze helihaven inmiddels een uitgebreide aanvraag opgesteld. De provincie Brabant is nu aan zet.
Foto helihaven

Wijziging Besluit Burgerluchthavens eindelijk van kracht

De in het Besluit Burgerluchthavens opgenomen ruimtelijke
beperkingen leveren over het algemeen geen problemen op, maar dat is
wel het geval bij een helihaven op of nabij een ziekenhuis. Vanwege de
gezondheidszorgfunctie als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit
2012 valt een ziekenhuis inclusief de op het terrein van het ziekenhuis
gelegen bijgebouwen die ten dienste staan van het ziekenhuis, onder de
in artikel 1 van het BBL opgenomen definitie van geluidsgevoelig en
kwetsbaar gebouw. Op grond van artikel 10 van het BBL worden
kwetsbare gebouwen aan hun bestemming onttrokken binnen een 10-5
plaatsgebonden risicocontour en op grond van artikel 12 van het BBL
worden binnen een contour van 70 dB(A) Lden geluidsgevoelige
gebouwen aan hun bestemming onttrokken. Daarmee komt het ziekenhuis
zelf onder deze ruimtelijke beperkingen te vallen als de helihaven is
gesitueerd op het dak van het ziekenhuis of naast het ziekenhuis. Het
ziekenhuis zou dan (op termijn) niet langer op die plek kunnen blijven. Dat
is uiteraard niet de bedoeling. Het hiervoor geschetste probleem doet zich
op dit moment voor bij verschillende helihavens van ziekenhuizen, onder
meer het VUmc in Amsterdam, het UMCG in Groningen, het Erasmus MC
in Rotterdam, het ETZ in Tilburg en het MC Leeuwarden en het St Radboud te Nijmegen.

Voor deze helihavens geldt nu nog steeds het destijds door mij voorbereide besluit, op basis van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (BIGNAL-besluit) onder de Luchtvaarwet, op grond van overgangsrecht uit RBML. In plaats daarvan dient een luchthavenbesluit te
worden voorbereid, maar om de hiervoor aangegeven reden (d.w.z. dat
deze ziekenhuizen dan aan hun bestemming zouden moeten worden
onttrokken o.g.v. de huidige regelgeving) kan dat niet voordat deze
ruimtelijke beperking is aangepast.
Door de wijziging van het BBL kan voor de betreffende helihavens van
de ziekenhuizen een luchthavenbesluit worden vastgesteld.

Extra helikopterdek Medisch Spectrum Twente

In de zomer en najaar van 2019 is door Aviation Support onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het installeren van een tweede helikopterdek op het dak van het voormalige Thoraxgebouw van het Medisch Spectrum Twente te Enschede, omdat het met enige regelmaat voorkomt dat zowel Lifeliner 3 of 4 van de ANWB Medical Air Assistance  alsmede een helikopter van de Duitse ADAC Luftrettung zich tegelijkertijd of kort na elkaar aandienen voor een landing op de helihaven van het MST. Een alternatieve landingsplaats in de nabijheid van het ziekenhuis is niet voorhanden.

De bestaande helihaven van het MST wordt voornamelijk gebruikt door de traumahelikopter Christoph Europa 2 van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Rheine, die met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 70 km een groot deel van Twente, Overijssel en een gedeelte van Gelderland bestrijkt en door de traumahelikopter van Christoph Westfalen van de Duitse ADAC Luftrettung, met standplaats Greven op de luchthaven Münster/Osnabrück met een cirkelvormig inzetgebied met een straal van 150 km, dat een groot deel van oost Nederland beslaat.

Het resultaat van het onderzoek was positief, maar om budgettaire redenen heeft de Raad van Bestuur van het ziekenhuis besloten de uitwerking van de plannen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Bedrijfs – of ziekenhuis gebonden helihavens opereren nog steeds op basis van een BIGNAL vergunning

31 december 2018

De provincies schijnen erg veel problemen te hebben met het overzetten van een aantal vergunningen voor de exploitatie van een bedrijfs – of ziekenhuis gebonden helihaven, die vóór 2009 onder het regime van het Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen, (beter bekend als het BIGNAL), tot stand waren gekomen, naar een bij provinciale verordening af te geven luchthavenbesluit. Volgens de overgangswet uit 2008, die de overgang van de BIGNAL besluiten naar een luchthavenregeling of luchthavenbesluit juridisch regelt, hadden alle daarvoor in aanmerking komende helihavens al in het jaar 2011 moeten zijn voorzien van een provinciaal luchthavenbesluit.
Nu, eind 2018 moeten nog steeds BIGNAL vergunningen voor een aantal bestaande helihavens worden getransformeerd naar een provinciaal luchthavenbesluit. Gelukkig wordt in de genoemde overgangswet geregeld dat alle bestaande BIGNAL besluiten onverminderd van kracht blijven totdat de provincie een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit heeft afgegeven.
Naar mijn mening had het Rijk deze taak nooit moeten afstaan aan de provincies., waar in de meeste gevallen de luchtvaarttechnische expertise ontbreekt.

Grotere helikopters mogelijk op Helihaven Radboudumc

In verband met de nieuwbouw van gebouw S, dat pal naast de helihaven op het dak van het Radboudumc wordt gebouwd, moest de uitvliegrichting naar het westen worden verlegd naar het noordwesten. Tevens werd na een aeronautische studie besloten om naast de traumahelikopter van de ANWB MAA, ook grotere helikopters van de kustwacht, de ADAC en offshore gerelateerde helikopters tot een maximale lengte van 16 meter, toe te laten op de helihaven.
Aviation Support heeft voor beide items de expertise geleverd die moet leiden tot een nieuwe luchthavenregeling van de provincie Gelderland. 

Heliport New General Hospital St. Maarten

Juni 2018
Sinds juni 2018 is Aviation-Support betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuwe helihaven nabij het nieuw te bouwen “New General Hospital” op het Caribisch eiland St. Maarten.
Het nieuwe ziekenhuis zal worden gebouwd door het Italiaanse bouwbedrijf INSO in opdracht van de directie van het huidige St. Maarten Medical Center (SMMC). Het 202,7 miljoen gulden kostende project wordt gefinancierd door een consortium van voornamelijk institutionele beleggers.
45 miljoen wordt vanuit het Nederlandse wederopbouwfonds beschikbaar gesteld. De oplevering staat gepland voor 2023.

Helihaven UMCUtrecht operationeel

Na enkele jaren (vanaf 2009) buiten gebruik te zijn geweest, werd de nieuwe helihaven op het dak van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (AZU) op 8 september 2016 opnieuw feestelijk in gebruik genomen.

De provincie Utrecht heeft onlangs op basis van de door Aviation Support voorbereide aanvraag, een luchthavenregeling vastgesteld.

Een indruk van de nieuwe helihaven vindt u in de rubriek portefolio video’s onder proeflanding UMC

P1100249